Polish

Landsmennt jest funduszem edukacyjnym i szkoleniowym stworzonym przez Federację
Islandzkich pracodawców (SA) oraz związki zawodowe na terenie wiejskim i gminnym, poza
okręgiem stołecznym , należące do Federacji Generalnej i Pracowników Specjalnych (SGS).

Dokładne informacje na temat indywidualnego dofinansowania znajdują się na stronie
internetowej www.landsmennt.is . Wszelkich informacji udzielają również odpowiednie związki
zawodowe.

Wysokość dofinansowania:
W ciągu każdego roku kalendarzowego można uzyskać dofinansowanie do 130.000 kr. Płatność
nigdy nie przekracza 80% kosztów nauki. Landsmennt refunduje również kursy lub szkolenie w
ramach rekreacji w wysokości 80% z rachunku, nie więcej jednak aniżeli 130.000 kr. w ciągu roku.
Jest to zawsze potrącone z ogólnej sumy 130.000 kr.

W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?
Każda osoba indywidualnie wypełnia aplikację i przekazuje ją swoim związkom zawodowych. To
one upoważnione są przez Landsmennt (Krajowy fundusz edukacyjny) do rozpatrzenia wniosku.

Dofinasowanie do nauki języka islandzkiego
Ci członkowie związków zawodowych, którzy pochodzą z innych krajów, mają prawo do
dofinasowania nauki języka islandzkiego w wysokości 80% z rachunku, już po 1 miesiącu
wpłacania składek związkowych.

Zwiększony fundusz edukacyjny
Członkowie związków, którzy przez ostatnie trzy lata nie korzystali z dofinansowania z funduszu
edukacyjnego, mają prawo do otrzymania nawet do 390.000 kr. za jeden ciągły kurs, zgodnie z
regulaminem funduszu.

Dofinansowanie do pomocy przy nauce czytania lub pisania
Członkowie związków z dyslekcją lub ci, którzy mają problemy z nauką czytania lub pisania,
mogą wystąpić z wnioskeim o dofinansowanie w wysokości 75% z rachunku, przy zakupie
pomocnych materiałów. Kwota dofinansowania zależy od maksymalnej wypłacanej kwoty
zgodnie z obowiązującymi zasadami funduszu dokształcania.

Regulamin udzielania/przyznawania dofinansowań indywidulanych:

 1. Ten członek związku zawodowego, który przez ostatnie 6 z 24 miesięcy, pracował na
  pełen etat i wpłacał składki na związki zawodowe, ma prawo do dofinansowania
  edukacyjnego lub zawodowego. Proporcjonalnie wypłacane jest to dla pracowników
  zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.
 2. Kwota dofinasowania zależy od wpłacanych składek członkowskich w ostatnich 12-tu
  miesiącach.
 3. Wypełniony wniosek o dofinasowanie wraz z rachunkami powinien zostać przekazany
  do odpowiednich związków zawodowych. Rachunki nie mogą być starsze, aniżeli rok
  wstecz.
 4. Prawo członków związków zawodowych, należących do Landsmennt zostanie
  zachowane w przypadku zmiany pracy, jeżeli pozostają oni nadal członkami związków
  zawodowych wchodzących w skład Federacji Generalnej i Pracowników Specjalnych
  (SGS).
 5. Członek związku zawodowego, który z nieprzewidywanych powodów przestają
  pracować, zatrzymuje prawo do dofinasowania z funduszu przez 24 miesiące po
  zakończeniu pracy. Po tym okresie prawo do dofinasowania całkowicie wygasa.
 6. Rodzice przebywający na urlopie macieżyńskim, ojcowskim lub wychowawczym, którzy
  w tym czasie płacą składki na związki zawodowe, utrzymują swoje prawa do otrzymania
  dofinasowania edukacyjnego i rekreacyjnego.
 7. Niepracujący członkowie związków zawodowych ale wpłacający składki członkowskie od
  zasiłku dla bezrobotnych, mają prawo do dofinasowania tak, jak w przypadku osób,
  które zakończyły swoją pracę.