Hér má nálgast umsóknareyðublöð

 

þróunar- og stofnanadeild Ríkismenntar SGS
STARFSREGLUR

1. Þróunar- og stofnanadeild er hluti Þróunar- og símenntunarsjóðs aðila og er markmið deildarinnar að auka möguleika stofnana á að þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerða eru til stofnana á hverjum tíma og efla símenntun starfsmanna sem eru í þeim félögum sem eiga aðila að sjóðnum með það fyrir augum að þeir séu færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni.

2. Deildin sinnir hlutverki sínu með því að veita styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar sem eru í samræmi við markmið hans til stofnana og vinnuveitenda sem í sjóðinn greiða; stéttarfélaga sem að sjóðnum standa; eða verkefna sem sjóðstjórn skipuleggur. Auk þess styrkir deildin verkefni sem aðilar semja um í kjarasamningi.

3. Umsóknir skulu sendar til stjórn sjóðsins þar sem fram kemur lýsing á því fræðsluverkefni sem sótt er um styrk til , skipulagi þess, efnisinntaki, áætlaðri framkvæmd, kostnaði, öðrum styrkjum og framlagi umsækjanda. Úthlutun úr sjóðnum skal fara fram a.m.k. ársfjórðungslega. Stjórnin skal koma sér upp samræmdu matskerfi á umsóknum meðal annars með tilliti til þeirra þarfa sem umsækjandi telur sig vera að uppfylla.

Ath. Undanskilið er háskólanám starfsmanna hjá ríkinu eða stofnunum þess. Slíkt nám er styrkt með einstaklingsstyrkjum. (Breyting tók gildi f.o.m. 1. okt. 2014)

Öll starfstengd og almenn námskeið á vinnustað eru styrkt 100% af kostnaði gagnvart þeim þátttakendum sem jafnframt eru félagsmenn í aðildarfélagi Starfsgreinasambands Íslands á landsbyggðinni. Sjá hér á síðunni undir „Aðildarfélög“. Ef stofnanir sækja um styrki vegna tómstundanámskeiða þá eru þau styrkt um 50% af kostnaði gagnvart sama hópi starfsmanna.
Ítrekað er að launakostnaður ríkisstofnana er aldrei hluti af þeim kostnaði námskeiða sem Ríkismennt styrkir, þá er heldur ekki tekinn með kostnaður vegna veitinga og bókakaupa á námskeiðum.
Styrkloforð stjórnar hverju sinni eru ávallt gerð upp og styrkur greiddur eftir að verkefnið hefur farið fram – eða námskeið hefur verið haldið. Slíku uppgjöri þarf að fylgja þátttakendalisti þar sem fram kemur félagsaðild starfsmanna og kvittanir fyrir staðfestum kostnaði.

Ef sótt er um styrki að námskeiði loknu með tilskyldum fylgigögnum þá er styrkur gerður upp um leið og umsóknin er samþykkt hjá stjórn.

Tekið er á móti allt að 12 mánaða gömlum kvittunum/reikningum.

Veittir eru þróunar-og nýsköpunarstyrkir í rafrænt námsumhverfi stofnana, uppsetningu og þróun. Stjórn sjóðsins metur slíkar umsóknir hverju sinni. Áskrift að rafrænu námsumhverfi/námskerfi er styrkt um 100% af reikningi í hlutfalli við fjölda starfsmanna sem aðild eiga að sjóðnum. Aldrei greitt meira er sem nemur kr. 6.000 pr. starfsmann á ári. Gert er ráð fyrir áskrift í a.m.k. 6-12 mánuði.

Sjá hér: Reglur um styrkveitingar vegna uppsetningar á rafrænu námsumhverfi.

Náms- og kynnisferðir
Ríkismennt veitir ríkisstofnunum styrki vegna náms- og kynnisferða sem skipulagðar eru í þeim tilgangi að kynna sér starfsemi sambærilegra stofnana erlendis og innanlands. Umfang dagskrár í slíkum ferðum skal vera a.m.k. tveir dagar og staðfesting móttökuaðila þarf að fylgja umsókn. Skv. reglum sjóðsins getur styrkur pr. starfsmann orðið allt að kr. 130.000 fyrir ferðir innan Evrópu og kr. 150.000 fyrir ferðir utan Evrópu. Ferðakostnaður innanlands, þ.e. að komast frá heimabyggð að flugstöð, er ávallt innifalinn í heildarstyrk.
Umsókn skal skila til sjóðsins á þar til gerðu rafrænu eyðublaði. Stjórn Ríkismenntar metur hvort umsóknin er styrkhæf.

Við afgreiðslu umsóknar hefur stjórn eftirfarandi til hliðsjónar:
• Hvort tilgangur ferðarinnar sé að starfsmenn viðkomandi stofnunar kynni sér sambærilega starfsemi og heimsóknin nýtist þeim til framþróunar í starfi.
• Hvort um er að ræða að auki þátttaka í námskeiði, kynningu og/eða tengsl við nýbreytni og eða þróunarstarf.
• Að umfang dagskrár sé að a.m.k. tveir dagar.
• Að staðfesting móttökuaðila fylgi umsókn.
• Nafnalisti skal fylgja umsókn

Að verkefni loknu skal fylla út og skila til skrifstofu sjóðsins uppgjöri vegna ferðarinnar, en það á að innihalda lista yfir þátttakendur, félagsaðild þeirra og afrit af greiddum reikningum.
Slíka styrki getur hver stofnun tekið út á þriggja ára tímabili.

Nám/námskeið erlendis

Ef stofnun á vegum ríkisins óskar eftir að senda starfsmann til að sækja nám/námskeið erlendis sem ekki stendur til boða innanlands, er hægt að sækja um 75 % af kostnaði ferðarinnar og 100% vegna kostnaðar við námskeið. Styrkur getur þó ekki orðið hærri en 120.000.- vegna hvers starfsmanns. Að auki er heimilt að bæta við styrk vegna ferðakostnaðar innanlands ef fjarlægð frá heimabyggð að flugstöð í Keflavík er meira en 100 km, sú viðbót getur numið allt að kr. 30.000.- vegna hvers starfsmanns. ATH! Námskeiðsgögn/bækur er ekki styrkt sérstaklega.
Tók gildi f.o.m. 1. september 2013

Fræðslustjóri að láni
Stofnanir ríkisins geta gert samning við Ríkismennt og fleiri fræðslusjóði um fræðslustjóra að láni í ákveðinn tíma til þess að greina fræðsluþarfir og í kjölfarið gert fræðsluáætlun sem hentar. Slíkt verkefni aðstoðar stofnanir við að koma á markvissara skipulagi í tengslum við endur-og símenntun starfsmanna sinna.

Eigin fræðsla
Stofnanir ríkisins geta sótt um styrk til að kosta fræðslu sem fram fer innan viðkomandi stofnunar með eigin leiðbeinendum. Gerður er samningur um slíka fræðslu fyrirfram, það er áður en námskeið eru haldin.

Samstarfssamningur Ríkismenntar og Fræðslusetursins Starfsmenntar
Félagsmenn í aðildarfélögum innan SGS geta sótt námskeið sem Fræðslusetrið Starfsmennt býður upp á vítt og breitt um landið. Ríkismennt greiðir skv. samningi milliliðalaust, fyrir þátttöku þeirra almennu starfsmanna ríkisstofnana sem jafnframt eru félagsmenn aðildarfélaga SGS á landsbyggðinni.

Stjórn sjóðsins áskilur sér rétt til breytinga á starfsreglunum án fyrirvara.